Умови вступу

Додаток 8

до Правил прийому до

Луганського національного аграрного

університету в 2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства

до Луганського національного аграрного університету

у 2020 році

 

 1. Загальні положення

1.1. Прийом на навчання до Луганського національного аграрного університету  (далі – ЛНАУ) іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

1.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ЛНАУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;
 • іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви.

1.3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти i науки України.

1.4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

1.5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні i статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ЛНАУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та вступають до ЛНАУ за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот.

1.7. При прийомі на навчання за освітніми програмами бакалавра, магістра осіб, які подають документ про здобуту освіту іноземних держав, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання цих документів здійснюється протягом першого року навчання. За результатами процедури визнання ЛНАУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ЛНАУ відраховує такого іноземця.

1.8. До ЛНАУ приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

1.9. ЛНАУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

 1. Порядок видачі запрошень на навчання (стажування) в Україні

2.1. Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання ЛНАУ здійснює оцінку відповідності документів, та академічних прав такого іноземця Правилам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

1) заява;

2) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;

3) копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

4) копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);

5) письмової згоди на обробку персональних даних;

6) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

2.2. Вивчення відповідності іноземця академічним вимогам, встановленим Правилами прийому на навчання за обраним ним напрямом (спеціальністю) здійснюється відділом по роботі з іноземними громадянами, який проводить оцінку поданих іноземних документів та співбесіду, за можливості, в режимі он-лайн.

2.3. ЛНАУ направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

 1. Порядок прийому документів на навчання (стажування)

3.1. Для зарахування до ЛНАУ іноземець подає такі документи:

 • заяву-анкету;
 • оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 • копію документа про народження з перекладом на українську мову;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в України;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з нотаріально завіреним перекладом на українську мову;
 • дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • 12 фотокарток розміром 35 х 45 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

В заяві вступники-іноземці або уповноважені ними особи вказують спеціальність та форму навчання або зазначають Мовна підготовка.

Документи у підпунктах 2-3 пункту 3.1. мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідно закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3.2. Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчені за місцем роботи / навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

До вступу до докторантури подаються додатково:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктора наук»;
 • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.
  • Прийом іноземців на навчання здійснюється:

– за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами

– ЛНАУ через залучення суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) на підставі укладених договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання.

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів іноземних громадян, що надходять згідно виділених вищому навчальному закладу квот на навчання за СО «Бакалавр» і «Магістр» на всі факультети університету здійснюється в 2020 році з 13 липня 2020 року до 01 листопада 2019 року та з 11 січня 2021 року до 01 березня 2021 року.

Зарахування здійснюється до 01 листопада 2020 року та до 01 березня 2021 року на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 26 жовтня 2020 року
Терміни проведення вступних випробувань 13 липня – 31 жовтня 2020 року
Терміни зарахування вступників 17 липня – 31 жовтня 2020 року

4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі молодшого спеціаліста, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 26 жовтня 2020 року
Терміни проведення вступних випробувань 13 липня – 31 жовтня 2020 року
Терміни зарахування вступників 17 липня – 31 жовтня 2020 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної середньої освіти (для спеціальності 211 Ветеринарна медицина), освітнього рівня «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОР «Магістр» для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 26 жовтня 2020 року
Терміни проведення вступних випробувань 13 липня – 31 жовтня 2020 року
Терміни зарахування вступників 17 липня – 31 жовтня 2020 року

4.5. Додатковий прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 січня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 24 лютого 2021 року
Терміни проведення вступних випробувань 11 січня – до 01 березня 2021 року
Терміни зарахування вступників 15 січня – до 01 березня 2021 року

4.2. Прийом іноземців до аспірантури та докторантури на денну і заочну форму навчання проводиться упродовж року.

4.3. Прийом заяв та документів від іноземців на навчання за програмами мовної підготовки проводиться упродовж року.

 1. Організація і проведення вступних випробувань

5.1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ЛНАУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

5.2. ЛНАУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Випробування з предметів, мови навчання та фахові іспити оцінюються від 0 до 200 балів, при цьому випробування вважається складеним у разі, якщо вступник набрав кількість балів не меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів з кожного предмета становить 100 балів. Мінімальна кількість балів з випробування «Мова навчання» становить 100 балів. Фаховий іспит має мінімальну кількість – 100 балів. Додатковий фаховий іспит (для вступників за неспорідненою спеціальністю) – 100 балів.

5.3. При прийомі на освітній ступінь бакалавра на базі повної середньої освіти, вступні випробування здійснюються за наступними предметами:

Спеціальності Назва предмету
051 Економіка 1. Мова навчання

2. Математика.

3. На вибір вступника (один предмет): Біологія або Географія.

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
208 Агроінженерія
181 Харчові технології 1. Мова навчання.

2. Біологія.

3. На вибір вступника (один предмет): Хімія або Математика.

192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
101 Екологія
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
211 Ветеринарна медицина 1. Мова навчання.

2. Біологія.

3. На вибір вступника (один предмет): Хімія або Географія.

5.4. Прийом іноземців на освітній ступінь бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста (або диплома бакалавра / спеціаліста / магістра за іншою спеціальністю) здійснюється за наступними вступними випробуваннями:

Спеціальності Назва предмету
051 Економіка 1. Мова навчання.

2. Фаховий іспит.

3. Додатковий фаховий іспит для вступників за неспорідненою спеціальністю.

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина

Іноземці, які вступають на базі диплома молодшого спеціаліста (або диплома бакалавра / спеціаліста / магістра за іншою спеціальністю) можуть прийматись на третій курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

5.5. Прийом іноземців на освітній ступінь магістра здійснюється на основі складання іноземної мови та за наступними предметами:

Спеціальності Назва предмету
071 Облік і оподаткування 1. Іноземна мова.

2. Мова навчання.

3. Фаховий іспит.

4. Додатковий фаховий іспит для вступників за неспорідненою спеціальністю.

073 Менеджмент
075 Маркетинг
101 Екологія
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина

5.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у визначений розкладом час, особи знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 1. Зарахування на навчання

6.1. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання (розділ 5 цього додатку) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ЛНАУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання (крім навчання за програмою мовної підготовки, на підготовчих відділеннях) може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6.2. До ЛНАУ зараховуються іноземці, які за результатами вступних випробувань, були рекомендовані до зарахування на навчання.

6.3. До ЛНАУ зараховуються на мовну підготовку усі категорії іноземців, які надали усі необхідні документи, що зазначені у пункті 3.1. цього Додатку до Правил прийому, виявили бажання отримати мовну підготовку.

6.4. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітнього ступеня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновками приймальної комісії. Іноземці зараховуються на навчання до ЛНАУ за результатами вступних іспитів.

6.5. Переведення іноземців з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу закладу вищої освіти.